Pismo zdravstvenim radnicima o povećanom riziku od neuspeha lečenja i povećanom riziku za prenos HIV infekcije sa majke na dete usled izloženosti niskim vrednostima darunavira i kobicistata tokom drugog i trećeg trimestra trudnoće

Predstavništvo Janssen Cilag Kft, Beograd, nosilac dozvole za lekove ▼ REZOLSTA i Prezista, u saradnji sa Evropskom Agencijom za lekove (EMA) i Agencijom za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS), želi da Vas obavesti o sledećem:

    Sažetak

• Terapiju kombinacijom darunavir/kobicistat ne treba započinjati tokom trudnoće.
• Žene koje ostanu trudne dok su na terapiji fiksnom kombinacijom darunavir/kobicistat treba prevesti na alterantivni režim: alternativom se može smatrati fiksna kombinacija darunavir/ritonavir.
• Ovo je usled činjenice da su farmakokinetički podaci pokazali niske vrednosti izloženosti darunavira i kobicistata tokom drugog i trećeg trimestra trudnoće.
• Niska izloženost darunaviru može biti povezana sa povećanim rizikom od neuspeha lečenja i sa povećanim rizikom za prenos HIV infekcije sa majke na dete.

Tekst pisma zdravstvenim radnicima možete pogledati OVDE .

Podsećamo da zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na neželjene reakcije na lek Nacionalnom centru za farmakovigilancu ALIMS-a. Obrazac i postupak prijavljivanja možete pronaći u funkcionalnoj oblasti “Farmakovigilanca-Prijavljivanje neželjenih reakcija na lekove” .