Važno obaveštenje

Dana 01.12.2017. godine, stupio je na snagu Zakon o medicinskim sredstvima (“Sl. glasnik RS”, br. 105/2017), a primenjuje se istekom 12 meseci od dana stupanja na snagu, osim člana 94. stav 5. koji se primenjuje od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Odredbe člana 1. stav 9, člana 2. tačka 98), člana 15. stav 6, člana 50. stav 2, člana 69. stav 8, člana 80. stav 2. tačka 6) i člana 85. stav 2. tačka 8) primenjuju se od dana pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji.
Danom pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji prestaju da važe odredbe člana 82. stav 1. tačka 11.).