Pismo zdravstvenim radnicima o novim preporukama za smanjenje rizika od opstrukcije creva u vezi sa primenom leka TachoSil (humani fibrinogen/humani trombin)

Takeda GmbH Predstavništvo Beograd, nosilac dozvole za lek TachoSil (fibrinogen, humani/trombin, humani) lekoviti sunđer, 5,5 mg/cm2 + 2 i.j./cm2, u saradnji s Agencijom za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS), uputila je pismo zdravstvenim radnicima o riziku od nastanka priraslica na tkivima digestivnog sistema koje uzrokuju opstrukciju creva, a povezane su sa primenom leka TachoSil. Uvedene su nove preporuke za primenu leka kako bi se umanjio taj rizik.

Sažetak:
• Slučajevi priraslica na tkivima digestivnog sistema koje uzrokuju opstrukciju creva prijavljeni su pri primeni leka TachoSil u abdominalnim hirurškim zahvatima izvedenim u blizini creva.
• Za sprečavanje nastanka priraslica na tkivima na neželjenim mestima, potrebno je osigurati da su tkivna područja izvan željenog područja primene odgovarajuće očišćena od ostataka krvi pre primene leka TachoSil.
• Za odgovarajuću primenu leka TachoSil treba proučiti priložene ažurirane delove ,,Sažetka karakteristika leka” i ,,Uputstvo za upotrebu”.

Dodatne informacije

Lek TachoSil sadrži aktivne supstance ljudski fibrinogen i ljudski trombin koje su prevučene na kolagenskom flasteru, a inidikovan je u hirurškim zahvatima za poboljšanje hemostaze, podsticanje zarastanja tkiva kao i za potporu šavovima u vaskularnoj hirurgiji kada standardne tehnike nisu dovoljne.

Zbog snažnog afiniteta kolagena prema krvi, lek TachoSil se može zalepiti za susedna tkiva pokrivena krvlju ako hirurško mesto nije odgovarajuće pripremljeno i/ili očišćeno od ostataka krvi ili ako se lek TachoSil primenjuje na neodgovarajući način.

Tekst pisma zdravstvenim radnicima možete pogledati ovde.

Podsećamo da zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na neželjene reakcije na lek Nacionalnom centru za farmakovigilancu ALIMS-a. Obrazac i postupak prijavljivanja možete pronaći u funkcionalnoj oblasti „Farmakovigilanca-Prijavljivanje neželjenih reakcija na lek“.