Pismo zdravstvenim radnicima o novim važnim informacijama koje se odnose na bezbednost primene leka Tarceva® (erlotinib)

Tarceva® (erlotinib): Primena u terapiji održavanja kod pacijenata sa lokalno uznapredovalim ili metastatskim NSCLC nakon prve linije hemioterapije, ograničena je samo na pacijente sa tumorima koji imaju EGFR aktivirajuće mutacije

Kompanija Roche d.o.o. nosilac dozvole za lek Tarceva, u saradnji sa Agencijom za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS), obaveštava zdravstvene radnike o važnoj izmeni indikacije za primenu leka Tarceva:

Na osnovu rezultata dobijenih u IUNO studiji, lek Tarceva nije više indikovan za terapiju održavanja nakon prve linije hemioterapije kod pacijenata bez aktivirajućih mutacija receptora epidermalnog faktora rasta (engl. epidermal growth factor receptor, EGFR). Studija je pokazala da odnos koristi i rizika primene leka Tarceva u terapiji održavanja nakon 4 ciklusa prve linije standardne hemioterapije na bazi platine kod pacijenata sa lokalno uznapredovalim ili metastatskim nemikroćelijskim karcinomom pluća (eng. Non-Small Cell Lung Cancer, NSCLC) čiji tumori nemaju EGFR aktivirajuće mutacije, nije povoljan.

Sužena indikacija sada glasi: ” Tarceva je takođe indikovana za terapiju održavanja kod pacijenata sa lokalno uznapredovalim ili metastatskim NSCLC sa EGFR aktivirajućim mutacijama i stabilnom bolešću nakon prve linije hemioterapije (eng. switch maintenance)”.

Tekst pisma zdravstvenim radnicima možete pogledati ovde .

Podsećamo da zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na neželjene reakcije na lek Nacionalnom centru za farmakovigilancu ALIMS-a. Obrazac i postupak prijavljivanja možete pronaći u funkcionalnoj oblasti “Farmakovigilanca – Prijavljivanje neželjenih reakcija na lek” .