VAŽNO OBAVEŠTENJE

Obaveštavaju se podnosioci zahteva za dobijanje dozvole za lek (humani i veterinarski), kao i podnosioci zahteva za upis medicinskog sredstva u Registar medicinskih sredstava (humani i veterinarski), da u postupku podnošenja zahteva za dobijanje dozvole za lek, obnovu, izmenu i dopunu dozvole, prenos i prestanak važenja dozvole za lek, kao i u postupku podnošenja zahteva za dobijanje rešenja za upis, obnovu, izmenu i dopunu upisa medicinskog sredstva u Registar medicinskih sredstava, kao i brisanje medicinskog sredstva iz Registra, zahtev sa propisanom dokumentacijom u Agenciji mogu podnositi odgovorna lica, koja ispunjavaju uslove propisane Zakonom o lekovima i medicinskim sredstvima i odgovarajućim podzakonskim aktima, i koja su prijavljena i evidentirana u Agenciji. Izuzetno, u slučaju privremene sprečenosti odgovornih lica za predaju navedenih zahteva sa dokumentacijom, taj postupak mogu obaviti i druga lica, koja su, za taj dan i za taj postupak, dobila pismeno ovlašćenje odgovornog lica u pravnom licu (direktor).

Takođe, akta, koje Agencija izdaje u gore navedenim postupcima, mogu preuzimati odgovorna lica ili druga lica koja su, za taj postupak i za taj dan, dobila pismeno ovlašćenje odgovornog lica u pravnom licu.

Napominjemo, da će se ovo obaveštenje odnositi na navedene postupke predaje zahteva sa dokumentacijom, kao i preuzimanje akata, od 01.01.2016. godine.

Povodom navedenog, obaveštavamo nosioce dozvole za lek, kao i nosioce upisa medicinskih sredstava u Registar medicinskih sredstava, da provere podatke o odgovornim licima, koja su prijavljena Agenciji i ukoliko je došlo do izmene podataka, ažuriraju i pismeno obaveste Agenciju o eventualnim promenama.