Pismo zdravstvenim radnicima – INTRAUTERINI KONTRACEPTIVI: Ažurirane informacije o riziku od perforacije uterusa.

U saradnji sa Agencijom za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS), kompanije Bayer d.o.o. i Predstavništvo Richter Gedeon Nyrt. u Srbiji žele da Vas obaveste o rezultatima evropske studije aktivnog praćenja intrauterinih sistema (European Active Surveillance Study for Intrauterine Devices (EURAS-IUD)). Radi se o velikoj prospektivnoj, komparativnoj, neintervencijskoj kohortnoj studiji o intrauterinoj kontracepciji (IUK), uključujući bakarna intrauterina sredstva (IUS) i intrauterine dostavne sisteme sa levonorgestrelom (LNG-IUS):

Sažetak:

EURAS-IUD studija je pokazala sledeće:

• Primećena stopa perforacije uterusa pri korišćenju IUK bila je niska, javljala se kod približno 1 na svakih 1000 insercija.
• Najvažniji faktori rizika za nastanak perforacije uterusa bili su dojenje u vreme insercije i insercija u toku 36 nedelja nakon porođaja, bez obzira na tip intrauterinog kontraceptiva koji je postavljan (videti Tabelu 1).
• IUK ima visoku kontraceptivnu efikasnost: studija je ponovo potvrdila da korist od primene IUK nastavlja da prevazilazi rizike kod većine žena korisnica, uključujući i one koje doje ili su se nedavno porodile.
• Pre insertovanja IUK, informišite žene da se perforacija javlja kod približno 1 na svakih 1000 insercija, a da simptomi uključuju:
– jak bol u maloj karlici nakon insercije (jači nego kod menstrualnih grčeva)
– nemogućnost napipavanja konca intrauterinog sistema
– bol ili pojačano krvarenje nakon insercije koji traju duže od nekoliko nedelja
– iznenadne promene menstrualnog ciklusa
– bol tokom seksualnog odnosa
• Objasnite ženama kako da proveravaju konce i recite im da dođu na kontrolni pregled ukoliko ne mogu da ih napipaju (naročito ukoliko istovremeno imaju izražen bol).
• Delimična perforacija se može javiti čak i kada se konci mogu videti. Imajte ovo u vidu ukoliko se nakon insercije javi jak bol i uradite ultrazvučni pregled.


Dodatne informacije

Intrauterina kontracepcija (IUK) obuhvata bakarna intrauterina sredstva (IUS) i intrauterine sisteme koji oslobađaju levonorgestrel (LNG-IUS). IUK se koristi za dugoročnu kontracepciju. Neki LNG-IUS su takođe odobreni za druge ginekološke indikacije, uključujući:
• Obilno menstrualno krvarenje
• Zaštita od hiperplazije endometrijuma tokom supstitucione terapije estrogenima

Perforacija uterusa je moguća komplikacija mnogih ginekoloških dijagnostičkih, terapijskih i drugih procedura, uključujući postavljanje IUK. Perforacija tela uterusa ili cerviksa nastaje najčešće pri inserciji IUK, iako se nekad može ustanoviti tek nakon nekog vremena i može da umanji efikasnost IUK. Takav sistem mora biti što pre uklonjen, što može zahtevati i hirurški zahvat.

Pismo zdravstvenim radnicima možete pogledati ovde .

Podsećamo da zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na neželjene reakcije na lek Nacionalnom centru za farmakovigilancu ALIMS-a. Obrazac i postupak prijavljivanja možete pronaći u funkcionalnoj oblasti “Farmakovigilanca-Prijavljivanje neželjenih reakcija na lekove”.