Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od potenciranja radijacione toksičnosti u vezi sa terapijom lekom Zelboraf (vemurafenib)

Kompanija Roche d.o.o., Beograd u saradnji sa Agencijom za lekove i medicinska sredstva Srbije, uputila je pismo zdravstvenim radnicima o novim važnim informacijama koje se odnose na bezbednost primene vemurafeniba. Informacije u ovom pismu navedene su u skladu sa odgovarajućim pismom koje je odobrila Evropska agencija za lekove.

Sažetak

– Kod pacijenata kod kojih je primenjena radioterapija bilo pre, tokom ili nakon terapije lekom Zelboraf prijavljeni su teški slučajevi radijacionih povreda, od kojih su neki imali fatalan ishod.
– Većina prijavljenih slučajeva je bila vezana za kožne reakcije, ali je u pojedinim slučajevima došlo do promena na visceralnim organima.
– Zelboraf treba primenjivati sa oprezom kada se koristi pre, tokom ili nakon radioterapije.

Zelboraf je indikovan kao monoterapija za lečenje odraslih pacijenata sa neresektabilnim ili metastatskim melanomom sa pozitivnom BRAF V6000 mutacijom.

Tekst pisma zdravstvenim radnicima možete pogledati ovde .

Podsećamo da zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na neželjene reakcije na lek Nacionalnom centru za farmakovigilancu ALIMS-a. Obrazac i postupak prijavljivanja možete pronaći u funkcionalnoj oblasti Farmakovigilanca-Prijavljivanje neželjenih reakcija na lek.