Pismo zdravstvenim radnicima o bezbednoj primeni leka Peyona® (kofein-citrat) 20 mg/mL, rastvor za infuziju i oralni rastvor

Kompanija Eurofarm d.o.o. u saradnji sa Agencijom za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS) uputila je pismo zdravstvenim radnicima o važnim informacijama koje se odnose na bezbednu primenu leka Peyona®.
Sažetak

  • Lek Peyona® (kofein-citrat) 20 mg/mL je odobren u Republici Srbiji samo za terapiju primarne apnee kod prevremeno rođene novorođenčadi. Terapiju treba započeti pod nadzorom lekara koji ima iskustva u neonatalnoj intenzivnoj nezi. Peyona® se primenjuje isključivo na neonatalnom odeljenju intenzivne nege.
  • Savetuje se merenje početne koncentracije kofeina, praćenje koncentracije u plazmi kao i podešavanje doze tokom terapije.
  • Zdravstveni radnici posebnu pažnju treba da obrate na preporuke o doziranju, kontraindikacije i posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka.

Dodatne informacije o doziranju

  • Lek Peyona® je u R.Srbiji dostupan u ampulama od 1 mL koje sadrže rastvor 20 mg kofein-citrata, što odgovara 10 mg kofeina, za intravensku infuziju ili oralnu primenu.
  • Svaka ampula namenjena je samo za jednokratnu upotrebu i to odmah po otvaranju.
  • Doze navedene na receptima se uvek moraju izraziti u odnosu na kofein-citrat kako bi se izbegle medicinske greške, jer doza izražena u obliku kofeina iznosi polovinu doze izražene u obliku kofein-citrata (na primer 20 mg kofein-citrata odgovara 10 mg kofeina).
  • Druga udarna doza od 10 – 20 mg/kg može da se primeni posle 24 sata kod prevremeno rođene novorođenčadi sa nedovoljnim kliničkim odgovorom na preporučenu udarnu dozu.
  • Veće doze održavanja od 10 mg/kg telesne mase treba razmotriti u slučaju nedovoljnog odgovora uzimajući u obzir potencijal za akumulaciju kofeina u organizmu novorođenčeta i progresivno povećanje kapaciteta metabolizma kofeina u odnosu na gestacijsku starost (gde je klinički indikovano potrebno je pratiti nivo kofeina u plazmi).
  • Preispitati dijagnozu apnee kod prevremeno rođene novorođenčadi kod pacijenata koji na drugu udarnu ili na povišenu dozu održavanja ne reaguju adekvatno.

Pismo zdravstvenim radnicima možete pogledati ovde .

Podsećamo da zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na neželjene reakcije na lek Nacionalnom centru za farmakovigilancu ALIMS-a. Obrazac i postupak prijavljivanja možete pronaći u funkcionalnoj oblasti “Farmakovigilanca-Prijavljivanje neželjenih reakcija na lekove” .