Nova eUsluga Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije

„Preuzimanje registra lekova i medicinskih sredstava“

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije obaveštava stručnu i širu javnost da je pripremljena i aktivirana nova elektronska usluga (eUsluga) pod nazivom „Preuzimanje registra lekova i medicinskih sredstava“ na portalu Direkcije za elektronsku upravu Republike Srbije (eUprava Republike Srbije: http://www.euprava.gov.rs/). Nova eUsluga omogućava preuzimanje dnevno ažurnog registra (šifarnika) lekova za upotrebu u humanoj i veterinarskoj medicini i medicinskih sredstava, u otvorenim formatima: .csv i .xls.
Državni organi i pravna lica mogu preuzimati registar lekova za upotrebu u humanoj i veterinarskoj medicini kao i medicinskih sredstava, za koje je Agencija izdala dozvolu za lek odnosno izvršila upis medicinskog sredstva u Registar medicinskih sredstava, uz korišćenje digitalnog sertifikata.
Cilj ove usluge je preuzimanje podataka o lekovima i medicinskim sredstvima koji se mogu koristiti za dalji rad državnih organa i pravnih lica, a posebno u okviru razvoja projekta e-Zdravlja Republike Srbije.
Registar lekova i medicinskih sredstava omogućava preuzimanje šifarnika podataka o lekovima i medicinskim sredstvima iz baze podataka Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije.
Šifarnik lekova za upotrebu u humanoj i veterinarskoj medicini obuhvata sledeće podatke: naziv leka, vrsta rešenja, generički naziv leka, proizvođača, nosioca dozvole, oblik i pakovanje, režim izdavanja, broj rešenja, datum rešenja, datum važenja rešenja, JKL, ATC, i EAN. Preuzimanje šifarnika lekova je omogućeno u .xls i .csv formatu.

Šifarnik medicinskih sredstava (MS) obuhvata sledeće podatke: vrsta rešenja (zahteva), naziv MS, generički naziv MS, klasu MS, kategoriju MS, broj rešenja, datum rešenja, datum važenja rešenja, proizvođača, adresu proizvođača, nosioca upisa u Registar MS, adresu nosioca upisa u Registar MS. Preuzimanje šifarnika MS je omogućeno u .xls formatu.
Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije prepoznaje značaj otvorenosti podataka, čiji je glavni cilj povećati transparentnost i odgovornost čineći informacije lako dostupnim kako državnim organima tako i svim pravnim licima.