KOLIČINA UZORAKA ZA KONTROLU KVALITETA LEKOVA

Prilikom podnošenja zahteva za kontrolu kvaliteta lekova (član 147 do 151, Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima, Sl. Glasnik RS br. 30/2010 i 107/2012) klijenti su obavezni da dostave uzorke u dovoljnoj količini. Definisane ukupne količine uzoraka koriste se:

    a) za ispitivanje u laboratorijama i validaciju metoda i
    b) kao kontrolni uzorci (ukoliko se u toku roka trajanja leka identifikuju problemi).

Imajući u vidu da je reč o različitim vrstama lekova i kontrola, količine uzoraka koje klijenti treba da dostave na ispitivanje se razlikuju.

Revidiran tekst sa podacima o količinama uzoraka koje treba dostaviti za kontrolu kvaliteta za humane lekove nalazi se u delu Humani lekovi/ Kontrola kvaliteta , a za veterinarske lekove u delu Veterinarski lekovi/ Kontrola kvaliteta