SAOPŠTENjE

Imajući u vidu ozbiljne navode i optužbe na račun rukovodstva Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije koje su se pojavile u pojedinim medijima u prethodnim danima, Agencija se obraća javnosti sa sledećim činjenicama. Naime, ne sme se implicirati kontinuitet sadašnjeg rukovodstva na čelu sa Spec.dr.med. Sašom Jaćovićem, koji vodi Agenciju od aprila 2013. godine, i prethodnog rukovodstva za koje se vezuju navodi u novinskim tekstovima u odnosu na nenamensko trošenje sredstava. Za sve zloupotrebe za koje sadašnje rukovodstvo Agencije ima saznanja, su preduzete sve mere prikupljanja dokumentacije i drugo, a u cilju podnošenja krivične prijave preko ovlašćenje advokatske kancelarije. Takođe, za sve takve slučajeve za koje sadašnje rukovodstvo Agencije nema saznanja, a budu predmet ispitivanja nadležnih organa, biće se na raspolaganju i sarađivati kako bi se svaka pojava tog tipa rasvetlila i sankcionisala.
Smatramo takođe da se ovakvim senzacionalističkim objavama nepotrebno narušava ugled Agencije, koja u poslednje dve godine, pod rukovodstvom Dr Jaćovića, ostvaruje najbolje poslovne rezultate u svom postojanju. Važno je da građani imaju poverenje u rad ovog nacionalnog tela nadležnog za kontrolu svih lekova i medicinskih sredstava za humanu i veterinarsku upotrebu koji dolaze na tržište Srbije, odnosno do naših pacijenata kao terapijska ili dijagnostička sredstva.
Agencija sve ove proizvode kontroliše u pogledu sigurnosti, kao i kvaliteta i efikasnosti ali ih prati i u prometu kako bi se obezbedila njihova bezbedna primena. Agencija u 2014. godini, posle cele decenije postojanja, ostvaruje dalje unapređenje rezultata rada koji ima ogroman javno-zdravstveni interes, naročito prema potrebama grupacija pod posebnim rizikom, kao što su pacijenti sa retkim bolestima i deca ili lica u vanrednim okolnostima.

U prethodnoj godini, Agencija je izdala 84 dozvole za sprovođenje kliničkih ispitivanja koja se izvode po najvišim etičkim standardima, i obavila 24 kontrole ovih ispitivanja. U istom periodu, izdato je i 464 rešenja za reklamiranje lekova i medicinskih sredstava. Što je najbitnije, 2014. godine je rešeno 762 zahteva za registraciju odnosno 619 za obnovu i 5276 za izmenu i dopunu registracije lekova za humanu, i 100 za registraciju, 184 za obnovu i 287 za izmenu dozvole za lekove za veterinarsku upotrebu, kao 2859 zahteva za upis medicinskih sredstava u registar, 2862 zahteva za uvoz lekova i medicinskih sredstava koji nemaju dozvolu za stavljanje u promet za ugrožene pacijente, i konačno, 8292 zahteva za laboratorijsku kontrola kvaliteta medicinskih proizvoda, što su sve uslovi da se neki lek ili medicinsko sredstvo nađe na tržištu i ovo su među rekordnim brojkama u odnosu na sve prethodne godine rada Agencije.
Takođe je prethodne godine evidentirano 1018 prijava neželjenih reakcija na lekove i vakcine i 11 kontrola falsifikovanih lekova, i sprovedene su odgovarajuće regulatorne mere kako bi se u ovom kontekstu zaštitili građani Srbije.

I u 2015. godini, nastavljaju se odlični rezultati rada, i intenziviraju u količini svi povereni poslovi. To je naročito bitno za pacijente u Srbiji, kao i zdravstvene radnike, jer to znači da imaju veći broj novih terapijskih opcija na raspolaganju. Takođe, blagovremena dostupnost svih neophodnih lekova i medicinskih sredstva je važna. Imajući to u vidu, rukovodstvo i zaposleni Agencije ulažu dodatne napore kako bi se u što kraćim rokovima, naravno, ni u jednom trenutku ne ugrožavajući visok nivo stručnih procena i kontrola, donele odluke i izdale potrebne dozvole i sertifikati na osnovu kojih bi se određeni proizvod ili njegova serija našla u ograničenom ili slobodnom prometu u Republici Srbiji. Time se sa strane Agencije, doprinosi i da se ne dešavaju nestašice lekova i medicinskih sredstava.

Važno ja napomenuti da je Agencija samofinansirajuća institucija, koja naplaćivanjem tarifa za izdavanje dozvola, upise u registre, kontrolu i druge usluge od farmaceutske industrije pokriva sve sopstvene troškove, a višak prihoda uplaćuje u budžet Republike Srbije. I, iako nije menjala svoj cenovnik u dinarima još od 2006. godine, dakle, uprkos inflaciji, dodatnim zalaganjem i intenzivnim radom, odnosno povećanjem produktivnosti i racionalizacijom troškova, ostvaruje veću zaradu za državu i 2013. i 2014. godine.

U okviru sve bitnije međunarodne saradnje, Dr Jaćović je u prethodne dve godine, potpisao više ključnih sporazuma o saradnji sa referentnim institucijama u ovoj oblasti u celom svetu, i to: Federalnom službom za nadzor u oblasti zdravstvene zaštite Ruske Federacije (Roszdravnadzor), Ministarstvom zdravlja Kanade (Health Canada) i Italijanskom agencijom za lekove (AIFA), kao i regionalni memorandum o razumevanju i saradnji između ALIMS i agencija za lekove i medicinska sredstva Hrvatske (HALMED), Bosne i Hercegovine (ALMBIH), Makedonije (Biro za lekove) i Crne Gore (CALIMS) a blisko sarađuje i sa relevantnim međunarodnim organizacijama. ALIMS ostvaruje i stroge standarde koje važe u EU i svetu, i dobija potvrde o tome kao što je sertifikat Evropskog direktorata za kvalitet lekova i brigu o zdravlju (EDQM) Saveta Evrope o usaglašenosti rada Nacionalne kontrolne laboratorije ALIMS sa zahtevima standarda ISO 17025 ili više velikih projekata u okviru pretpristupne pomoći EU kao što je IPA projekat sa Evropskom Agencijom za lekove, i TAIEX konferencija na temu falsifikovanih lekova.