Nacionalni registar lekova – NRL 2015

U okviru delatnosti Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije, jedan od značajnih zadataka se odnosi na obezbeđenje informacija zdravstvenim profesionalcima o registrovanim lekovima u obliku prikladnog stručnog vodiča.
Pregled Nacionalnog registra lekova – NRL 2015, u elektronskoj formi, postavljen je u funkcionalnoj oblasti O Agenciji/Publikacije