Publikacija “Promet i potrošnja lekova u 2013. godini”

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije – ALIMS je objavila svoju redovnu publikaciju, ”Promet i potrošnja lekova u 2013. godini”. Ispunjavajući obavezu poverenu Zakonom o lekovima i medicinskim sredstvima („Službeni glasnik RS“ br. 30/2010), u kojem je članom 3. utvrđeno da ALIMS obavlja i poslove „pripreme stručnih publikacija iz nadležnosti Agencije“, od samog početka postojanja Agencije nastojimo da ovaj zadatak bude jedan od prioriteta u našem nastupu prema stručnoj javnosti i farmaceutskom sektoru, a da publikacije koje Agencija izdaje zadovoljavaju najviše zahteve kako u pogledu sadržaja ali i forme. Stoga je uz “Promet i potrošnja lekova u 2013. godini” dodati i CD sa celim sadržajem, koji će korisnicima olakšati baratanje podacima koji su sadržani u knjizi.
Imajući u vidu da upotreba lekova obuhvata promet, distribuciju, propisivanje i korišćenje lekova u društvenoj zajednici, sa posebnim naglaskom na medicinske, socijalne i ekonomske posledice, može se zaključiti da praćenje propisivanja i upotrebe lekova značajno doprinosi proceni farmakoterapijskih stavova i propisivačkih navika u praksi i omogućava određivanje faktora koji utiču na prekomernu ili nedovoljnu upotrebu pojedinih lekova.
Podaci koji su prikupljeni od strane Agencije za odredeni vremenski period se obrađuju u skladu sa preporukama Svetske zdravstvene organizacije i metodologijom koja obezbeđuje dobijanje i prikaz finansijsko-statističkih pokazatelja i zdravstvenih farmakoekonomsko-epidemioloških pokazatelja upotrebe lekova u našoj sredini. U cilju dobijanja ovih podataka, obim potrošnje lekova se prevodi u broj Definisanih Dnevnih Doza na 1000 stanovnika po danu, po metodologiji utvrđenoj na međunarodnom nivou. Kada se sve ovo uzme u obzir, jasno je da je ”Promet i potrošnja lekova u 2013. godini”, obavezno štivo za najrazličitije zainteresovane strane u zdravstvenom sistemu, i da im može predstavljati višetruku korist.
Navedenu publikaciju distribuiraju preduzeće za izdavaštvo, proizvodnju, trgovinu i usluge “NIJANSA” d.o.o. – Zemun, Prvomajska 8/I, telefoni: +381 11 316 6445; 316 6446, faks: +381 11 3951 135, i “TREF TREID” d.o.o., Beograd, Visokog Stevana 4, telefon/faks: +381 11 6767 175.