Pismo zdravstvenim radnicima o novim preporukama vezanim za praćenje elektrokardiograma kod prethodno nelečenih pacijenata koji započinju terapiju lekom Invirase® (sakvinavir)

Kompanija F. Hoffmann-La Roche Ltd. u saradnji sa Agencijom za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS) ovim putem želi da Vas obavesti o novim preporukama vezanim za praćenje elektrokardiograma (EKG) kod prethodno nelečenih pacijenata koji započinju terapiju lekom Invirase® (sakvinavir). Nove informacije su uključene u Sažetak karakteristika leka (SmPC) za lek Invirase®.

Sažetak:

    • Primećeno je dozno zavisno produženje QT i PR intervala, kod zdravih dobrovoljaca koji su primali terapiju lekom Invirase pojačanim ritonavirom.
    • Pacijenti zaraženi HIV-1 koji prvi put započinju terapiju, treba da je započnu sa redukovanom dozom od 500 mg leka Invirase dva puta dnevno prvih sedam dana, a zatim da nastave terapiju sa standardnom dozom od 1000 mg dva puta dnevno (uvek u kombinaciji sa 100 mg ritonavira dva puta dnevno i odgovarajućim antiretrovirusnim agensom).
    • Pored pregleda koji se radi pre početka terapije, EKG treba raditi kod pacijenata koji prvi put počinju terapiju i otprilike desetog dana nakon njenog početka, tj. dana kada se postigne srednje maksimalno produženje QTcF.
    • Za pacijente koji primenjuju terapiju lekom Invirase/ritonavir (1000/100 mg dva puta dnevno), preporuke za praćenje EKG-a ostaju nepromenjene.

Pismo zdravstvenim radnicima možete pogledati ovde .

Podsećamo da zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na neželjene reakcije na lek Nacionalnom centru za farmakovigilancu ALIMS-a. Obrazac i postupak prijavljivanja možete pronaći u funkcionalnoj oblasti Farmakovigilanca-Prijavljivanje neželjenih reakcija na lekove.