Pismo zdravstvenim radnicima – Prolia® (denosumab) 60 mg: Nove informacije u cilju smanjenja rizika od osteonekroze vilice i hipokalcemije

Kompanija GlaxoSmithKline Export Ltd. u saradnji sa Agencijom za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS) uputila je pismo zdravstvenim radnicima o novim važnim preporukama za smanjenje rizika od osteonekroze vilice (ONV) i hipokalcemije tokom primene leka Prolia®:

 • Pre početka primene leka Prolia®, lekari treba da procene faktore rizika za nastanak ONV kod svih pacijenata.
 • Kod pacijenata sa utvrđenim faktorima rizika preporučuje se pregled stomatologa i sprovođenje potrebnih preventivnih stomatoloških zahvata.
 • Za vreme terapije lekom Prolia® pacijente treba savetovati da održavaju dobru higijenu usne duplje, odlaze na redovne stomatološke preglede i odmah prijave bilo kakve simptome vezane za usnu duplju poput klimanja zuba, bolova ili oticanja.
 • Pre započinjanja terapije lekom Prolia®, neophodno je korigovati postojeću hipokalcemiju. Hipokalcemija je identifikovani rizik kod pacijenata na terapiji lekom Prolia®, koji se povećava sa insuficijencijom bubrega.
 • Odgovarajući unos kalcijuma i vitamina D je važan kod svih pacijenata, a posebno kod pacijenata sa teškim poremećajem bubrežne funkcije.
 • Preporučuje se kliničko praćenje nivoa kalcijuma:
  -pre svake doze leka Prolia®
  -dve nedelje nakon početne doze kod pacijenata sa predispozicijom za hipokalcemiju (npr. pacijenata sa teškim oštećenjem bubrega, klirensom kreatinina <30 ml/min) -ukoliko se pojave simptomi koji ukazuju na hipokalcemiju ili ako je to indikovano kliničkim stanjem pacijenta.
 • Pacijentima treba reći da prijave simptome hipokalcemije.

Tekst pisma zdravstvenim radnicima možete pogledati ovde .

Podsećamo da zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na neželjene reakcije na lek Nacionalnom centru za farmakovigilancu ALIMS-a. Obrazac i postupak prijavljivanja možete pronaći u funkcionalnoj oblasti Farmakovigilanca-Prijavljivanje neželjenih reakcija na lekove.