OBAVEŠTENjE ZA PODNOSIOCE ZAHTEVA ZA UPIS MEDICINSKOG SREDSTVA U REGISTAR MEDICINSKIH SREDSTAVA

Obaveštavamo podnosioce zahteva za upis, izmenu, dopunu ili obnovu upisa medicinskog sredstva u Registar medicinskih sredstava, kao i brisanje medicinskog sredstva iz Registra medicinskih sredstava, da je, u „Službenom glasniku RS“, br. 101/14 od 19. septembra 2014. godine, objavljen Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu upisa medicinskog sredstva u Registar medicinskih sredstava i sadržaju zahteva za upis medicinskog sredstva u Registar medicinskih sredstava. Ovaj pravilnik je stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

U navedenom pravilniku bliže je definisana neophodna dokumentacija potrebna za upis i obnovu upisa u Registar medicinskog sredstva koje poseduje CE znak (čl. 6. i 25. Pravilnika).

Takođe, u navedenom pravilniku objavljen je i novi „Obrazac zahteva za upis, izmenu, dopunu ili obnovu upisa medicinskog sredstva u Registar medicinskih sredstava, kao i brisanje medicinskog sredstva iz Registra medicinskih sredstava“, koji je dat u Prilogu 1 i koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Integralna verziju Pravilnika o načinu upisa medicinskog sredstva u Registar medicinskih sredstava i sadržaju zahteva za upis medicinskog sredstva u Registar medicinskih sredstava („Službeni glasnik RS“, br. 30/10 i 101/14), kao i „Obrazac zahteva za upis, izmenu, dopunu ili obnovu upisa medicinskog sredstva u Registar medicinskih sredstava, kao i brisanje medicinskog sredstva iz Registra medicinskih sredstava“ (Prilog 1), mogu se naći na sajtu Agencije .