Uputstvo nosiocima dozvola o prijavljivanju neželjenih reakcija na lekove

U cilju efikasnijeg rada na bazi neželjenih reakcija na lekove (NRL) koju vodi Nacionalni centar za farmakovigilancu (NCF) Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije, NCF je doneo preporuku za nosioce dozvola o budućem načinu prijavljivanja NRL sa teritorije Republike Srbije.
Pored dosadašnje prakse dostavljanja popunjenog CIMOS 1 obrasca definisane Pravilnikom o načinu prijavljivanja, prikupljanja i praćenja neželjenih reakcija na lekove, svi nosioci dozvola, koji raspolažu elektronskim prijavama u E2B formatu, treba da iste dostavljaju NCF-u.