Predlog odluke o obrazovanju komisije za stavljanje u promet veterinarskih lekova

Na osnovu člana 9. stav 1. Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima (“Službeni glasnik RS” br. 30/10 i 107/12) Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije je dana 09.06.2014. godine prosledila ministarstvu nadležnom za poslove veterine Predlog odluke o obrazovanju komisije za stavljanje u promet veterinarskih lekova, na prethodnu saglasnost.
U vezi sa navedenim, obaveštavamo podnosioce zahteva da će Agencija doneti odluke o podnetim i obrađenim zahtevima odmah po dobijanju tražene saglasnosti od ministarstva i donošenja Odluke o obrazovanju komisije za stavljanje u promet veterinarskih lekova.