Preporuka Evropske agencije za lekove: OGRANIČITI ISTOVREMENU UPOTREBU LEKOVA KOJI DELUJU NA SISTEM RENIN-ANGIOTENZIN

Komitet za humane lekove (CHMP) Evropske agencije za lekove (EMA) doneo je preporuku da se ograniči kombinovana primena lekova iz različitih grupa koji deluju na sistem renin-angiotenzin (RAS), hormonski sistem koji kontroliše krvni pritisak i volumen tečnosti u organizmu.

Postoje tri grupe lekovi koji deluju na RAS: blokatori receptora angiotenzina (ARB ili sartani), inhibitori angiotenzin konvertujućeg enzima (ACE) i direktni inhibitori renina kao što je aliskiren. Ne preporučuje se istovremena primena bilo koje dve grupe ovih lekova, a posebno kombinovanje ARB i inhibitora ACE kod pacijenata sa dijabetičnom nefropatijom.

Kada je kombinacija ovih lekova apsolutno neophodna (radi postizanja dvostruke blokade RAS-a), njihovu primenu treba sprovoditi pod nadzorom specijaliste uz intenzivno praćenje bubrežne funkcije, balansa tečnosti i soli, i krvnog pritiska. To se odnosi i na primenu kandesartana ili valsartana kao dodatne terapije ACE inhibitorima koja predstavlja odobrenu indikaciju kod pacijenata sa srčanom insuficijencijom. Istovremna primena aliskirena sa ARB ili inhibitorima ACE je strogo kontraindikovana kod pacijenata sa oštećenjem bubrega ili dijabetesom.

Mišljenje CHMP-a je u skladu sa preporukama Komiteta za procenu rizika u oblasti farmakovigilance (PRAC) donetim na osnovu procene rezultata nekoliko velikih studija kod pacijenata sa različitim srčanim i cirkulatornim poremećajima ili sa dijabetesom tip 2. Ove studije su pokazale da je kombinovana primena ARB i inhibitora ACE povezana sa povećanim rizikom od pojave hiperkalemije, oštećenja bubrega ili sniženog krvnog pritiska, u poređenju sa pojedinačnom primenom ovih lekova. Osim toga, terapijska korist dvostruke blokade nije bila značajna kod pacijenata koji nemaju srčanu insuficijenciju i prevazilazila je rizik samo u grupi pacijenata sa srčanom insuficijencijom kod kojih drugi terapijski pristupi nisu bili mogući.

Informacije za zdravstvene radnike

  • Na osnovu postojećih dokaza, dvostruka blokada RAS-a kombinovanom primenom ARB, inhibitora ACE ili aliskirena u terapiji ne preporučuje se ni kod jednog pacijenta. Kombinacija ARB i inhibitora ACE se posebno ne sme primenjivati kod pacijenata sa dijebetičnom nefropatijom, a istovremena primena aliskirena sa ARB ili ACE inhibitorom je kontraindikovana kod pacijenata sa dijabetes melitusom ili umerenim do teškim renalnim oštećenjem (GFR < 60 ml/min/1,73 m2).
  • U pojedinim slučajevima, gde je kombinacija ARB i inhibitora ACE apsolutno neophodna, terapija se mora sprovoditi pod nadzorom specijaliste uz intenzivno praćenje renalne funkcije, elektrolita i krvnog pritiska.
  • Potreba za nadzorom specijaliste odnosi se i na upotrebu kandesartana ili valsartana kao dodatne terapije inhibitorima ACE kod pacijenata sa srčanom insuficijencijom što predstavlja odobrenu terapijsku indikaciju ovih lekova. Međutim, kod pacijenata sa hroničnom srčanom insuficijencijom, dvostruku blokadu RAS-a treba ograničiti na pacijente koji ne tolerišu antagoniste mineralokortikoida i koji imaju perzistentne simptome uprkos primeni druge optimalne terapije.

Navedene preporuke su donete na osnovu detaljne procene raspoloživih podataka koji uključuju kliničke studije, meta-analize i publikacije, kao i saveta grupe eksperata iz kardiovaskularne medicine. Detaljnije informacije o proceduri u okviru koje je EMA donela preporuke o kombinovanoj primeni lekova koji deluju na RAS možete pročitati ovde .

U Republici Srbiji registrovan je veći broj lekova koji deluju na RAS:

– kaptopril, enalapril, lizinopril, perindopril, ramipril, kvinapril, cilazapril, fosinopril, zofenopril (inhibitori ACE);
– losartan, eprosartan, valsartan, irbesartan, kandesartan, telmisartan, olmesartan (blokatori receptora angiotenzina – ARB);
– aliskiren (inhibitor renina).

U narednom periodu će se izvršiti adekvatno ažuriranje Sažetka karakteristika leka i Uputstva za lek za sve preparate koji deluju na RAS u skladu sa preporukama EMA-e.