Greška u tekstu obeležavanja intermedijernog pakovanja (kesica) za sedam navedenih serija leka Pulmicort

Представништво AstraZeneca UK Ltd, као носилац дозволе за лек Pulmicort у Republici Srbiji, obavestilo je Agenciju za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS) da postoji manja greška u tekstu obeležavanja intermedijernog pakovanja (kesica) za sedam navedenih serija leka Pulmicort, suspenzija za raspršivanje 0.5mg/ml. U funkcionalnoj oblasti Humani lekovi otvorena je strana “Odstupanje od standarda kvaliteta leka u humanoj medicini” gde možete preuzeti dokument u potpunosti.