Pismo zdravstenim radnicima o riziku pojave INTRAOPERATIVNOG „FLOPPY IRIS“ SINDROMA (eng. Intraoperative Floppy Iris Syndrome – IFIS) tokom operacije katarakte kod pacijenata lečenih RISPERIDONOM ili PALIPERIDONOM

Janssen-Cilag KFT Predstavništvo Beograd, nosilac dozvole za lekove Rispolept® (risperidon), Rispolept® Consta® (risperidon) i Xeplion® (paliperidon palmitat) u R. Srbiji, u saradnji sa Agencijom za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS), želi da Vas obavesti o sledećem:

  • Postoji rizik od pojave intraoperativnog „floppy iris“ sindroma (IFIS) tokom ili nakon operacije katarakte kod pacijenata lečenih risperidonom (Rispolept®, Rispolept® Consta® i svi ostali generički preparati risperidona odobreni u R.Srbiji) ili paliperidonom (Xeplion®).
  • Preporučuje se da hirurzi koji operišu kataraktu pitaju pacijenta o trenutnoj ili prethodnoj upotrebi gore navedenih lekova prilikom preoperativnog uzimanja anamneze.
  • Ukoliko postoji sumnja na IFIS, možda će biti potrebna modifikacija hiruške tehnike, a hirurzi moraju da pristupe operaciji sa oprezom.

Navedeno upozorenje će biti uključeno u Sažetke karakteristika navedenih lekova, uključujući i sve generičke lekove odobrene u R. Srbiji koji sadrže risperidon.

Pismo zdravstvenim radnicima možete pogledati ovde .

Podsećamo da zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na neželjene reakcije na lek Nacionalnom centru za farmakovigilancu ALIMS-a, u skladu sa Zakonom o lekovima i medicinskim sredstvima i Pravilnikom o načinu prijavljivanja, prikupljanja i praćenja neželjenih reakcija na lekove. Obrazac i postupak prijavljivanja možete pronaći u funkcionalnoj oblasti “Farmakovigilanca – Prijavljivanje neželjenih reakcija na lekove”