Pismo zdravstvenim radnicima o važnim promenana u učestalosti praćenja serumskih parametara funkcije jetre, u cilju utvrđivanja hepatotoksičnosti kod pacijenata koji su lečeni lekom VOTRIENT® (pazopanib)

Predstavništvo GlaxoSmithKline, nosilac dozvole za lek Votrient® (pazopanib) u
saradnji sa Agencijom za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS),
obaveštava zdravstvene radnike o važnim promenama u učestalosti praćenja
serumskih parametara funkcije jetre kod pacijenata koji su lečeni lekom
Votrient®.

Preporuke za zdravstvene radnike:

•Praćenje serumskih parametara funkcije jetre tokom prvih 9 nedelja
terapije bi trebalo da se sprovodi češće nego što je prethodno preporučeno.
•Ispitivanje serumskih parametara funkcije jetre treba obaviti pre
početka lečenja pazopanibom i ponoviti u trećoj, petoj, sedmoj i devetoj
nedelji lečenja.
•Naknadna ispitivanja bi trebalo obaviti u trećem i četvrtom mesecu
terapije i nakon toga periodično, po kliničkoj preporuci.
•U slučaju da su serumske vrednosti enzima jetre povišene, trebalo bi
intenzivirati praćenje parametara funkcije jetre, odnosno razmotriti
mogućnost privremenog ili trajnog prekida primene terapije pazopanibom,
kako je opisano u odeljku 4.4 odobrenog Sažetka karakteristika leka.

Pismo zdravstvenim radnicima možete pogledati ovde.

Podsećamo da zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na neželjene
reakcije na lek Nacionalnom centru za farmakovigilancu ALIMS-a, u skladu sa
Zakonom o lekovima i medicinskim sredstvima i Pravilnikom o načinu
prijavljivanja, prikupljanja i praćenja neželjenih reakcija na lekove. Obrazac i
postupak prijavljivanja možete pronaći u funkcionalnoj oblasti
„Farmakovigilanca-Prijavljivanje neženjenih reakcija na lekove“.