Pismo zdravstvenim radnicima u vezi sa bezbednosnim aspektima terapije novim oralnim antikoagulansima

Kompanije PFIZER H.C.P. CORPORATION, Boehringer Ingelheim Serbia d.o.o. i Bayer d.o.o. u saradnji sa Agencijom za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS) uputili su pismo zdravstvenim radnicima u vezi sa bezbednosnim aspektima terapije novim oralnim antikoagulansima: Eliquis® (apiksaban), Pradaxa® (dabigatraneteksilat) i Xarelto® (rivaroksaban).

Pismo zdravstvenim radnicima možete pogledati ovde .

Podsećamo da zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na neželjene reakcije na lek Nacionalnom centru za farmakovigilancu ALIMS-a. Obrazac i postupak prijavljivanja možete pronaći u funkcionalnoj oblasti „Farmakovigilanca-Prijavljivanje neželjenih reakcija na lekove“.