Prelazak sa vakcine Prevenar® na vakcinu Prevenar 13®

Predstavništvo Pfizer H.C.P. Corporation, nosilac dozvole za vakcine Prevenar® (sedmovalentna pneumokokna vakcina) i Prevenar 13® (trinaestovalentna pneumokokna vakcina), u saradnji sa Agencijom za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS), prosledio je pismo zdravstvenim radnicima o zameni vakcine Prevenar® vakcinom Prevenar 13®.

Preporuke za zdravstvene radnike:

  • Vakcina Prevenar 13® je direktna zamena za do sada korišćenu vakcinu Prevenar® i primenjuje se na isti način i po istoj šemi kao vakcina Prevenar®.
  • Odojčad i deca kojima je započeta imunizacija vakcinom Prevenar®, mogu preći na Prevenar 13® u bilo kom trenutku.
  • Deca za koju se smatra da su kompletno imunizovana vakcinom Prevenar® treba da prime jednu dozu vakcine Prevenar 13® kako bi se izazvao imunološki odgovor na 6 dodatnih serotipova

Pismo zdravstvenim radnicima možete pogledati ovde .

Podsećamo da zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na neželjene reakcije na lek Nacionalnom centru za farmakovigilancu ALIMS-a, u skladu sa Zakonom o lekovima i medicinskim sredstvima i Pravilnikom o načinu prijavljivanja, prikupljanja i praćenja neželjenih reakcija na lekove. Obrazac i postupak prijavljivanja možete pronaći u funkcionalnoj oblasti „Farmakovigilanca-Prijavljivanje neženjenih reakcija na lekove“.