Pismo zdravstvenim radnicima o povezanosti leka MabThera® (rituksimab) sa toksičnom epidermalnom nekrolizom i Stivens-Džonsonovim sindromom

Kompanija Roche d.o.o. u saradnji sa Agencijom za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS) uputila je pismo zdravstvenim radnicima o novim bezbednosnim informacijama od značaja za terapijsku primenu leka MabThera (rituksimab).

Sažetak:
Kod pacijenata sa autoimunim bolestima, veoma retko su prijavljeni slučajevi teških kožnih reakcija kao što su toksična epidermalna nekroliza i Stivens-Džonsonov sindrom (Stevens-Johnson Syndrome). Oni uključuju i jedan slučaj toksične epidermalne nekrolize sa smrtnim ishodom. Kod pacijenata sa hematološkim malignitetima, veoma retko su prijavljene teške bulozne kožne reakcije toksične epidermalne nekrolize, uključujući i smrtne slučajeve. U slučaju pojave teških kožnih reakcija, terapiju lekom MabThera treba trajno obustaviti.

Pismo zdravstvenim radnicima možete pogledati ovde .

Podsećamo da zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na neželjene reakcije na lek Nacionalnom centru za farmakovigilancu ALIMS-a, u skladu sa Zakonom o lekovima i medicinskim sredstvima i Pravilnikom o načinu prijavljivanja, prikupljanja i praćenja neželjenih reakcija na lekove. Obrazac i postupak prijavljivanja možete pronaći u delu ŽELIM DA prijavim neželjenu reakciju …