Pismo zdravstvenim radnicima o ukidanju indikacije za primenu lekova sa aktivnom supstancom nimesulid, koji su namenjeni za sistemsku primenu, u simptomatskoj terapiji bolnog osteoartritisa

Nosioci dozvola za lekove sa aktivnom supstancom nimesulid koji su namenjeni za sistemsku primenu, u saradnji sa Agencijom za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS), uputili su pismo zdravstvenim radnicima o novim bezbednosnim informacijama od značaja za terapijsku primenu nimesulida.

Nimesulid karakteriše povećan rizik od hepatotoksičnosti u odnosu na druge NSAIL. Retko, primena nimesulida može izazvati teško oštećenje jetre, uključujući i mali broj slučajeva sa fatalnim ishodom. S obzirom na to da je osteoartritis hronično oboljenje i da se dugotrajnom primenom nimesulida posledično povećava rizik od oštećenja jetre, ukida se primena leka nimesulid u simptomatskoj terapiji bolnog osteoartritisa.
Prilikom propisivanja nimesulida neophodno je primeniti minimalnu efektivnu dozu leka tokom što kraćeg vremenskog perioda (ne duže od 15 dana), kako bi se umanjila mogućnost nastanka ozbiljnih neželjenih reakcija.

Pismo zdravstvenim radnicima možete pogledati ovde .

Podsećamo da zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na neželjene reakcije na lek Nacionalnom centru za farmakovigilancu ALIMS-a, u skladu sa Zakonom o lekovima i medicinskim sredstvima i Pravilnikom o načinu prijavljivanja, prikupljanja i praćenja neželjenih reakcija na lekove. Obrazac i postupak prijavljivanja možete pronaći u delu ŽELIM DA prijavim neželjenu reakciju …