OBAVEŠTENJE o slučajevima ozbiljnog infektivnog endoftalmitisa

Pismo zdravstvenim radnicima o slučajevima ozbiljnog infektivnog endoftalmitisa koji su doveli do slepila nakon neodobrene upotrebe leka AVASTIN (bevacizumab) putem intravitrealne injekcije i Pismo zdravstvenim radnicima o hitnom prevođenju pacijenata na terapiji lekom Trixifen (tioridazin) na novu terapiju drugim antipsihotikom postavljena su na strani FARMAKOVIGILANCA / BEZBEDONOSNE INFORMACIJE.

Podsećamo da zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na neželjene reakcije na lek Nacionalnom centru za farmakovigilancu ALIMS-a, u skladu sa Zakonom o lekovima i medicinskim sredstvima i Pravilnikom o načinu prijavljivanja, prikupljanja i praćenja neželjenih reakcija na lekove. Obrazac i postupak prijavljivanja možete pronaći u funkcionalnoj oblasti „Farmakovigilanca-Prijavljivanje neželjenih reakcija na lekove“.