NOVO izdanje FARMAKOTERAPIJSKOG VODIČA

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije obaveštava zdravstvenu javnost da je iz štampe izašlo novo izdanje stručne publikacije: “Farmakoterapijski vodič 5”. Eminentni stručnjaci iz različitih oblasti medicine i farmacije su u kontinuitetu nastavili rad i praćenjem farmakoterapije u svetu i kod nas, obezbedili savremene, na dokazima zasnovane informacije o lekovima.

Podaci i informacije su prikazani na koncizan, lako razumljiv i metodološki prikladan način tako da predstavljaju korisne smernice, kako za kliničare u različitim oblastima medicine, tako i za lekare i farmaceute (u apotekama, ordinacijama, farmaceutskoj industriji, regulatornim organima itd.) kojima su aktuelne informacije neophodne za svakodnevni rad.

“Farmakoterapijski vodič 5” na prikladan način omogućava lako pretraživanje podataka i korisniku pruža obilje korisnih informacija i predstavlja neophodan instruktivni medijum za svakodnevni rad zdravstvenih radnika.
O nabavci “Farmakoterapijskog vodiča 5” zainteresovani mogu dobiti više informacija na veb adresi ALIMS-a