Obaveštenje vezano za dostavljanje i popunjavanje novih zahteva

Povodom prelaska na novi informacioni sistem obaveštavamo Vas da prilikom podnosenja zahteva za stavljanje u promet leka, zahteva za obnovu i izmenu egistracije dozvole za stavljanje leka u promet, popunite nove obrasce zahteva, koji su biti objavljeni na veb-sajt ALIMS-a, u celini Lekovi/Obrasci-lekovi.

Molimo vas da prilikom popunjavanja obrazaca zahteva popunite sva zahtevana polja sto preciznije, kako u toku postupka elektronskog unosenja podataka ne bi doslo do problema, a sve u cilju sto brzeg postupka izdavanja/izmena dozvola.

Takođe Vas molimo da prilikom podnosenja zahteva sa dokumentacijom obavezno dostavite, pored papirne forme, i elektronsku formu obrazaca zahteva kao i dokumentacije.