Informacije – nosioci dozvola

Humani lekovi

 • Anketa o zadovoljstvu korisnika
  16.05.2017.

  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije obaveštava korisnike usluga da je u primeni nova forma ankete za ispitivanje zadovoljstva uslugama koje Agencija pruža. Više informacija u delu veb sajta ALIMS “Anketa o zadovoljstvu korisnika”

 • Obaveštenje klijentima u vezi podnošenja eZahteva zakazivanja termina za registracije, obnove i varijacije
  12.05.2017.

  Poštovani klijenti,
  ovim putem Vas obaveštavamo da prilikom zakazivanja termina za eUsluge koje se odnose na predaju zahteva za registracije, obnove i varijacije preko portala eUprave kao prilog obavezno podnesete 1 obrazac zahteva i 1 propratno pismo, a preostale zahteve koje ste predvideli u tom zakazanom terminu (najviše još 4 zahteva) dostavite na mejlove: predrag.gasic@alims.gov.rs i jasmina.djekovic@alims.gov.rs.

  Takođe Vas obaveštavamo da je potrebno da prilikom slanja mejla, navedete broj elektronskog zahteva koji se odnosi na eUslugu zakazaivanja termina.

 • Podnošenje zahteva za kontrolu kvaliteta leka u skladu sa Mišljenjem Ministarstva zdravlja
  18.04.2017.

  Prilikom podnošenja zahteva za kontrolu kvaliteta leka u skladu sa Mišljenjem Ministarstva zdravlja broj 515-01-01580/2016-06 od 20.05.2016. godine vezano za varijacije tipa IA/IAin pored dokumentacije koja se dostavlja uz zahtev za kontrolu kvaliteta leka potrebno je dostaviti:

  • Za varijacije tipa IAin:
  • – Mišljenje Ministarstva zdravlja broj 515-01-01580/2016-06 od 20.05.2016. godine;
   – Podatak o predaji varijacije ALIMS-u;
   – Podatak o izvršenom plaćanju varijacije;
   – Izjava odgovorne osobe nosioca dozvole da je za lek za koji se podnosi zahtev za kontrolu kvaliteta leka (navesti ime leka, farmaceutski oblik, jačinu, broj serije leka, datum isteka roka upotrebe leka, broj i datum izdavanja dozvole za lek) implementirana varijacija (navesti implementiranu izmenu i datum implementacije).

  • Za varijacije tipa IA:
  • – Mišljenje Ministarstva zdravlja broj 515-01-01580/2016-06 od 20.05.2016. godine;
   – Podatak o predaji varijacije ALIMS-u;
   – Podatak o izvršenom plaćanju varijacije;
   – Izjava odgovorne osobe nosioca dozvole da je za lek za koji se podnosi zahtev za kontrolu kvaliteta leka (navesti ime leka, farmaceutski oblik, jačinu, broj serije leka, datum isteka roka upotrebe leka, broj i datum izdavanja dozvole za lek) implementirana varijacija (navesti implementiranu izmenu i datum implementacije).

  • Ako varijacije tipa IA nije prijavljena ALIMS-u dostavlja se:
  • – Mišljenje Ministarstva zdravlja broj 515-01-01580/2016-06 od 20.05.2016. godine;
   – Izjava odgovorne osobe nosioca dozvole kada će varijacija biti prijavljena ALIMS-u;
   – Izjava odgovorne osobe nosioca dozvole da je za lek za koji se podnosi zahtev za kontrolu kvaliteta leka (navesti ime leka, farmaceutski oblik, jačinu, broj serije leka, datum isteka roka upotrebe leka, broj i datum izdavanja dozvole za lek) implementirana varijacija (navesti implementiranu izmenu i datum implementacije).

  Ako se uz zahtev za kontrolu kvaliteta leka ne dostavi dokumentacija za varijacije tipa IA i IAin Sertifikat analize će biti izdat u skladu sa trenutno važećom odobrenom dokumentacijom u ALIMS-u.
  Ako ALIMS izda sertifikat analize, a varijacija kasnije bude odbijena ili odbačena ALIMS će predložiti povlačenje date serije leka iz prometa.
  Zahteve za varijacije tipa IA predavati Agenciji kao grupisane varijacije, gde je to primenljivo.

Prikaži još obaveštenja

Veterinarski lekovi

 • Anketa o zadovoljstvu korisnika
  16.05.2017.

  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije obaveštava korisnike usluga da je u primeni nova forma ankete za ispitivanje zadovoljstva uslugama koje Agencija pruža. Više informacija u delu veb sajta ALIMS “Anketa o zadovoljstvu korisnika”

 • Obaveštenje klijentima u vezi podnošenja eZahteva zakazivanja termina za registracije, obnove i varijacije
  12.05.2017.

  Poštovani klijenti,
  ovim putem Vas obaveštavamo da prilikom zakazivanja termina za eUsluge koje se odnose na predaju zahteva za registracije, obnove i varijacije preko portala eUprave kao prilog obavezno podnesete 1 obrazac zahteva i 1 propratno pismo, a preostale zahteve koje ste predvideli u tom zakazanom terminu (najviše još 4 zahteva) dostavite na mejlove: predrag.gasic@alims.gov.rs i jasmina.djekovic@alims.gov.rs.

  Takođe Vas obaveštavamo da je potrebno da prilikom slanja mejla, navedete broj elektronskog zahteva koji se odnosi na eUslugu zakazaivanja termina.

 • Podnošenje zahteva za kontrolu kvaliteta leka u skladu sa Mišljenjem Ministarstva zdravlja
  18.04.2017.

  Prilikom podnošenja zahteva za kontrolu kvaliteta leka u skladu sa Mišljenjem Ministarstva zdravlja broj 515-01-01580/2016-06 od 20.05.2016. godine vezano za varijacije tipa IA/IAin pored dokumentacije koja se dostavlja uz zahtev za kontrolu kvaliteta leka potrebno je dostaviti:

  • Za varijacije tipa IAin:
  • – Mišljenje Ministarstva zdravlja broj 515-01-01580/2016-06 od 20.05.2016. godine;
   – Podatak o predaji varijacije ALIMS-u;
   – Podatak o izvršenom plaćanju varijacije;
   – Izjava odgovorne osobe nosioca dozvole da je za lek za koji se podnosi zahtev za kontrolu kvaliteta leka (navesti ime leka, farmaceutski oblik, jačinu, broj serije leka, datum isteka roka upotrebe leka, broj i datum izdavanja dozvole za lek) implementirana varijacija (navesti implementiranu izmenu i datum implementacije).

  • Za varijacije tipa IA:
  • – Mišljenje Ministarstva zdravlja broj 515-01-01580/2016-06 od 20.05.2016. godine;
   – Podatak o predaji varijacije ALIMS-u;
   – Podatak o izvršenom plaćanju varijacije;
   – Izjava odgovorne osobe nosioca dozvole da je za lek za koji se podnosi zahtev za kontrolu kvaliteta leka (navesti ime leka, farmaceutski oblik, jačinu, broj serije leka, datum isteka roka upotrebe leka, broj i datum izdavanja dozvole za lek) implementirana varijacija (navesti implementiranu izmenu i datum implementacije).

  • Ako varijacije tipa IA nije prijavljena ALIMS-u dostavlja se:
  • – Mišljenje Ministarstva zdravlja broj 515-01-01580/2016-06 od 20.05.2016. godine;
   – Izjava odgovorne osobe nosioca dozvole kada će varijacija biti prijavljena ALIMS-u;
   – Izjava odgovorne osobe nosioca dozvole da je za lek za koji se podnosi zahtev za kontrolu kvaliteta leka (navesti ime leka, farmaceutski oblik, jačinu, broj serije leka, datum isteka roka upotrebe leka, broj i datum izdavanja dozvole za lek) implementirana varijacija (navesti implementiranu izmenu i datum implementacije).

  Ako se uz zahtev za kontrolu kvaliteta leka ne dostavi dokumentacija za varijacije tipa IA i IAin Sertifikat analize će biti izdat u skladu sa trenutno važećom odobrenom dokumentacijom u ALIMS-u.
  Ako ALIMS izda sertifikat analize, a varijacija kasnije bude odbijena ili odbačena ALIMS će predložiti povlačenje date serije leka iz prometa.
  Zahteve za varijacije tipa IA predavati Agenciji kao grupisane varijacije, gde je to primenljivo.

Prikaži još obaveštenja

Medicinska sredstva

 • Uputstvo za podnošenje zahteva za izmenu nosioca upisa medicinskog sredstva u Registar medicinskih sredstava
  15.06.2017.

  Članom od 15 – 21. Pravilnika o načinu upisa medicinskog sredstva u Registar medicinskih sredstava i sadržaju zahteva za upis medicinskog sredstva u Registar medicinskih sredstava (“Službeni glasnik RS“, broj 57/10, 101/2014 i 112/2014), propisan je postupak i potrebna dokumentacija za izmenu nosioca upisa medicinskog sredstva u Registar medicinskih sredstava.

  Članom 17. navedenog pravilnika propisana je sadržina zahteva koji se podnosi za navedenu vrstu izmene, i čine ga:

   – propratno pismo predlagača;
   – ispunjeni deo obrasca koji se odnosi na izmenu nosioca upisa medicinskog sredstva u Registar za odgovarajuću kategoriju, odnosno klasu medicinskog sredstva;
   – dokumentacija koja se odnosi na izmenu nosioca upisa i daje dovoljno podataka za njenu procenu;
   – kopija izdatog rešenja o upisu medicinskog sredstva u Registar;
   – dokaz da su plaćene nadoknade po tarifi koju, u skladu sa zakonom, izdaje Agencija.

  U propratnom pismu predlagača, predlagač se izjašnjava u kom svojstvu se deklariše novi nosilac upisa (kao domaći proizvođač ili ovlašćeni predstavnik, to jest distributer, zastupnik, predstavnik proizvođača, odnosno kao fizičko ili pravno lice sa sedištem u Republici Srbiji koje je proizvođač ovlastio da postupa u njegovo ime i da pred nadležnim organima Republike Srbije vodi postupak u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast lekova i medicinskih sredstava).
  Ukoliko je potrebno da se profaktura izda na novog nosioca upisa, potrebno je da predlagač to navede u propratnom pismu.
  *Članom 18. navedenog pravilnika, propisana je obavezna sadržina propratnog pisma.

  U propisanom obrascu, predlagač je dužan da ispuni sve tražene podatke.
  Takođe, predlagač je dužan da ispuni tražene podatke u onoj meri u kojoj postavlja svoj zahtev.
  Naime, ukoliko se zahtev odnosi na izmene iz više rešenja o upisu, potrebno je navesti sve brojeve navedenih rešenja.
  U delu obrasca koji se odnosi na proizvođača, potrebno je navesti sve proizvođače iz rešenja za koje se vrši izmena.
  Takođe, neophodno je na za to predviđenom mestu ispuniti podatke o distributeru predmetnog medicinskog sredstva u delu „Dokaz o osiguranju trećih lica od posledice primene medicinskog sredstva“.
  Na poslednjoj strani propisanog obrasca potrebno je da se obrazac potpiše od strane svih odgovornih lica i overi pečatom na za to predviđenim mestima.

  Dokumentaciju koja se odnosi na izmenu nosioca upisa i daje dovoljno podataka za njenu procenu, predlagač podnosi u sledećim slučajevima i na sledeće načine:

   – Ukoliko se novi nosilac upisa deklariše kao distributer proizvođača (u propratnom pismu i obrascu) predmetnih medicinskih sredstava, potrebno je dostaviti original overenog prevoda ugovora o distribuciji zaključenog između proizvođača predmetnih medicinskih sredstava i novog nosioca upisa, koji sadrži ovlašćenje novom nosiocu upisa da registruje tačno navedena medicinska sredstva u Republici Srbiji.
   Takođe, potrebno je dostaviti i dozvolu za promet na veliko medicinskih sredstava, izdatu od strane nadležnog ministarstva na novog nosioca upisa, u kojoj su navedene klase i kategorije predmetnih medicinskih sredstava;
   – Ukoliko se novi nosilac upisa deklariše kao zastupnik proizvođača(u propratnom pismu) predmetnih medicinskih sredstava, potrebno je dostaviti original overenog prevoda ugovora o zastupanju, zaključenog između proizvođača predmetnih medicinskih sredstava i novog nosioca upisa, koji sadrži ovlašćenje novom nosiocu upisa da registruje tačno navedena medicinska sredstva u Republici Srbiji.
   Ukoliko u ugovoru o distribuciji ili u ugovoru o zastupanju ne postoji navedeno ovlašćenje, potrebno je, pored ugovora, dostaviti i posebno pisano ovlašćenje (Pismo autorizacije) proizvođača kojim on ovlašćuje novog nosioca upisa da registruje tačno navedena medicinska sredstva u Republici Srbiji;
   – Ukoliko se u podnetom zahtevu novi nosilac upisa deklariše kao predstavnik proizvođača (predstavništvo ili ogranak), potrebno je dostaviti pisano ovlašćenje (Pismo autorizacije) proizvođača kojim on, kao njegov principal (osnivač), ovlašćuje tog novog nosioca upisa da registruje tačno navedena medicinska sredstva u Republici Srbiji;
   – Ukoliko se u podnetom zahtevu novi nosilac upisa deklariše kao fizičko ili pravno lice sa sedištem u Republici Srbiji koje je proizvođač ovlastio (u propratnom pismu) da registruje predmetna medicinska sredstva u Republici Srbiji, potrebno je dostaviti pisano ovlašćenje (Pismo autorizacije) proizvođača kojim on ovlašćuje tog novog nosioca upisa da registruje tačno navedena medicinska sredstva u Republici Srbiji.

  Podnosilac zahteva za izmenu nosioca upisa može biti isključivo trenutni nosilac upisa.

  Rešenja za koja se vrši izmena nosioca upisa, tokom celog postupka navedene izmene, moraju biti važeća i ne mogu biti u postupku obnove upisa medicinskog sredstva u Registar medicinskih sredstava.

  Tokom celog postupka izmene nosioca upisa, podnosilac zahteva i novi nosilac upisa moraju biti aktivna privredna društva (neobrisana iz Registra privrednih subjekata).

  Uputstvo možete preuzeti OVDE .

 • Anketa o zadovoljstvu korisnika
  16.05.2017.

  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije obaveštava korisnike usluga da je u primeni nova forma ankete za ispitivanje zadovoljstva uslugama koje Agencija pruža. Više informacija u delu veb sajta ALIMS “Anketa o zadovoljstvu korisnika”

 • Obaveštenje klijentima u vezi podnošenja eZahteva zakazivanja termina za registracije, obnove i varijacije
  12.05.2017.

  Poštovani klijenti,
  ovim putem Vas obaveštavamo da prilikom zakazivanja termina za eUsluge koje se odnose na predaju zahteva za registracije, obnove i varijacije preko portala eUprave kao prilog obavezno podnesete 1 obrazac zahteva i 1 propratno pismo, a preostale zahteve koje ste predvideli u tom zakazanom terminu (najviše još 4 zahteva) dostavite na mejlove: predrag.gasic@alims.gov.rs i jasmina.djekovic@alims.gov.rs.

  Takođe Vas obaveštavamo da je potrebno da prilikom slanja mejla, navedete broj elektronskog zahteva koji se odnosi na eUslugu zakazaivanja termina.

Prikaži još obaveštenja