Informacije – nosioci dozvola

Humani lekovi

 • Izmenjen prevod standardnog termina
  13.01.2017.

  Obaveštavamo nosioce dozvole za lek u Republici Srbiji da je izmenjen prevod standardnog termina PEN SA ULOŠKOM (Pre-filled pen), tako da umesto PEN SA ULOŠKOM, glasi NAPUNjENI INjEKCIONI PEN.
  Ova izmena dovodi do izmene prevoda sledećih standardnih termina za farmaceutske oblike i pakovanja:

   1. Pre-filled pen / NAPUNjENI INjEKCIONI PEN
   2. Powder and solvent for prolonged – release suspension for injection in pre-filled pen / PRAŠAK I RASTVARAČ ZA SUSPENZIJU SA PRODUŽENIM OSLOBAĐANjEM U NAPUNjENOM INjEKCIONOM PENU
   3. Powder and solvent for solution for injection in pre-filled pen / PRAŠAK I RASTVARAČ ZA RASTVOR U NAPUNjENOM INjEKCIONOM PENU
   4. Solution for injection in pre-filled pen / RASTVOR ZA INjEKCIJU U NAPUNjENOM INjEKCIONOM PENU
   5. Suspension for injection in pre filled pen / SUSPENZIJA ZA INjEKCIJU U NAPUNjENOM INjEKCIONOM PENU

  Izmena će se primeniti na sve buduće zahteve za izdavanje dozvole za lek, dok će kod lekova koji već imaju dozvolu promena biti izvršena u toku prve sledeće obnove dozvole za lek.

 • O B A V E Š T E NJ E o novom načinu podnošenja Zahteva za dobijanje odobrenja za upotrebu promotivnog materijala za lek ili medicinsko sredstvo
  27.12.2016.

  Ovim vas obaveštavamo da na stranici Agencije www.alims.gov.rs možete naći nove obrasce Zahteva za dobijanje odobrenja za upotrebu promotivnog materijala za lek ili medicinsko sredstvo (u daljem tekstu: Zahtev) i to u funkcionalnoj celini Regulativa, dok je u padajućem meniju potrebno izabrati celine Humani lek/ Obrasci, ili Veterinarski lek/ Obrasci, ili Medicinska sredstva/ Obrasci.

  Izmene u obrascima se odnose na sledeće:

  1) Od 01. januara 2017. godine do objavljivanja novih Tarifa za poslove Agencije, Zahtevi se razdvajaju prema javnosti kojoj je promotivni materijal namenjen (opštoj ili stručnoj), prema SmPC-u/PIL-u, odnonso rešenju o upisu medicinskog sredstva u Registar medicinskih sredstava, kao i prema vrsti medija. Jedan Zahtev se podnosi samo za jednu javnost, jednu vrstu medija i jedan SmPC/PIL, odnosno jedno rešenje o upisu medicinskog sredstva u Registar medicinskih sredstava. U okviru jedne vrste medija može se navesti više tipova promotivnog materijala, i to:

  ➢ opšta javnost/štampani mediji (npr. liflet, brošura, poster, oglas, katalog …);
  ➢ opšta javnost/internetski mediji (npr. power point prezentacija, web stranica, baner…);
  ➢ opšta javnost/ televizijski ili radio mediji (TV ili radio reklama);
  ➢ stručna javnost/štampani mediji (npr. liflet, brošura, prospekt, knjižica…);
  ➢ stručna javnost/internetski mediji (npr. power point prezentacija, web stranica, baner…).

  2) U okviru jednog Zahteva, svaki tip promotivnog materijala, pojedinačno će se tarifirati prema dosadašnjoj tarifi od 5000 RSD.

  Razvrstavanje promotivnog materijala po vrstama/tipu medija je obavljeno zbog različitosti samih reklama, odnosno različitosti materijala koji se podnose na procenu i odobravanje prilikom podnošenja zahteva, koji kao takvi zahtevaju pojedinačnu stručnu procenu.

  Navedene izmene su u skladu sa članom 11. stav 1. tačka 9) Zakonom o lekovima i medicinskim sredstvima ( “Službeni glasnik RS“, br. 30/2010 i 107/2012), kojim su propisane Tarife za poslove Agencije i u skladu sa Pravilnikom o načinu oglašavanja leka, odnosno medicinskog sredstva( “Službeni glasnik RS“, broj 10/2010), Odlukom o visini i načinu plaćanja nadoknada za poslove Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije (“Službeni glasnik RS“, br. 52/05 i 75/06), kao i u skladu sa vrstom dokumentacije koja se podnosi prilikom procene promotivnog materijala za stručnu i opštu javnost.

  Uputstvo

 • Obaveštenje vezano za ePodnošenje zahteva klijenata
  20.12.2016.

  Obaveštavamo Vas da je Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS) postavila nove elektronske usluge na portalu eUprave, koje su namenjene isključivo za pravna lica, a koje predstavljaju deo projekta “ePodnošenje zahteva klijenata”, koji je implementiran u saradnji sa Direkcijom za eUpravu Republike Srbije.

  Navedene eUsluge omogućavaju Vam da:

  – elektronski zakažete termin za lično podnošenje zahteva i prateće dokumentacije
  – elektronskim putem podnesete zahtev i prateću dokumentaciju u elektronskom obliku.

  Ovakvim načinima podnošenja zahteva ALIMS je pored svih dosadašnjih načina prijema zahteva i dokumentacije unapredila proceduru prijema zahteva i klijentima omogućila efikasniji način rada što dovodi do smanjenja troškova kako industriji tako i ALIMS-u.

  Predaja zahteva sa dokumentacijom u elektronskom obliku korišćenjem direktnih eUsluga omogućena je svakim danom preko portala eUprave.

  Takođe vas obaveštavamo da je na portalu eUprave povećan prilog na 1 MB.

Prikaži još obaveštenja

Veterinarski lekovi

 • Izmenjen prevod standardnog termina
  13.01.2017.

  Obaveštavamo nosioce dozvole za lek u Republici Srbiji da je izmenjen prevod standardnog termina PEN SA ULOŠKOM (Pre-filled pen), tako da umesto PEN SA ULOŠKOM, glasi NAPUNjENI INjEKCIONI PEN.
  Ova izmena dovodi do izmene prevoda sledećih standardnih termina za farmaceutske oblike i pakovanja:

   1. Pre-filled pen / NAPUNjENI INjEKCIONI PEN
   2. Powder and solvent for prolonged – release suspension for injection in pre-filled pen / PRAŠAK I RASTVARAČ ZA SUSPENZIJU SA PRODUŽENIM OSLOBAĐANjEM U NAPUNjENOM INjEKCIONOM PENU
   3. Powder and solvent for solution for injection in pre-filled pen / PRAŠAK I RASTVARAČ ZA RASTVOR U NAPUNjENOM INjEKCIONOM PENU
   4. Solution for injection in pre-filled pen / RASTVOR ZA INjEKCIJU U NAPUNjENOM INjEKCIONOM PENU
   5. Suspension for injection in pre filled pen / SUSPENZIJA ZA INjEKCIJU U NAPUNjENOM INjEKCIONOM PENU

  Izmena će se primeniti na sve buduće zahteve za izdavanje dozvole za lek, dok će kod lekova koji već imaju dozvolu promena biti izvršena u toku prve sledeće obnove dozvole za lek.

 • O B A V E Š T E NJ E o novom načinu podnošenja Zahteva za dobijanje odobrenja za upotrebu promotivnog materijala za lek ili medicinsko sredstvo
  27.12.2016.

  Ovim vas obaveštavamo da na stranici Agencije www.alims.gov.rs možete naći nove obrasce Zahteva za dobijanje odobrenja za upotrebu promotivnog materijala za lek ili medicinsko sredstvo (u daljem tekstu: Zahtev) i to u funkcionalnoj celini Regulativa, dok je u padajućem meniju potrebno izabrati celine Humani lek/ Obrasci, ili Veterinarski lek/ Obrasci, ili Medicinska sredstva/ Obrasci.

  Izmene u obrascima se odnose na sledeće:

  1) Od 01. januara 2017. godine do objavljivanja novih Tarifa za poslove Agencije, Zahtevi se razdvajaju prema javnosti kojoj je promotivni materijal namenjen (opštoj ili stručnoj), prema SmPC-u/PIL-u, odnonso rešenju o upisu medicinskog sredstva u Registar medicinskih sredstava, kao i prema vrsti medija. Jedan Zahtev se podnosi samo za jednu javnost, jednu vrstu medija i jedan SmPC/PIL, odnosno jedno rešenje o upisu medicinskog sredstva u Registar medicinskih sredstava. U okviru jedne vrste medija može se navesti više tipova promotivnog materijala, i to:

  ➢ opšta javnost/štampani mediji (npr. liflet, brošura, poster, oglas, katalog …);
  ➢ opšta javnost/internetski mediji (npr. power point prezentacija, web stranica, baner…);
  ➢ opšta javnost/ televizijski ili radio mediji (TV ili radio reklama);
  ➢ stručna javnost/štampani mediji (npr. liflet, brošura, prospekt, knjižica…);
  ➢ stručna javnost/internetski mediji (npr. power point prezentacija, web stranica, baner…).

  2) U okviru jednog Zahteva, svaki tip promotivnog materijala, pojedinačno će se tarifirati prema dosadašnjoj tarifi od 5000 RSD.

  Razvrstavanje promotivnog materijala po vrstama/tipu medija je obavljeno zbog različitosti samih reklama, odnosno različitosti materijala koji se podnose na procenu i odobravanje prilikom podnošenja zahteva, koji kao takvi zahtevaju pojedinačnu stručnu procenu.

  Navedene izmene su u skladu sa članom 11. stav 1. tačka 9) Zakonom o lekovima i medicinskim sredstvima ( “Službeni glasnik RS“, br. 30/2010 i 107/2012), kojim su propisane Tarife za poslove Agencije i u skladu sa Pravilnikom o načinu oglašavanja leka, odnosno medicinskog sredstva( “Službeni glasnik RS“, broj 10/2010), Odlukom o visini i načinu plaćanja nadoknada za poslove Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije (“Službeni glasnik RS“, br. 52/05 i 75/06), kao i u skladu sa vrstom dokumentacije koja se podnosi prilikom procene promotivnog materijala za stručnu i opštu javnost.

  Uputstvo

 • Obaveštenje vezano za ePodnošenje zahteva klijenata
  20.12.2016.

  Obaveštavamo Vas da je Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS) postavila nove elektronske usluge na portalu eUprave, koje su namenjene isključivo za pravna lica, a koje predstavljaju deo projekta “ePodnošenje zahteva klijenata”, koji je implementiran u saradnji sa Direkcijom za eUpravu Republike Srbije.

  Navedene eUsluge omogućavaju Vam da:

  – elektronski zakažete termin za lično podnošenje zahteva i prateće dokumentacije
  – elektronskim putem podnesete zahtev i prateću dokumentaciju u elektronskom obliku.

  Ovakvim načinima podnošenja zahteva ALIMS je pored svih dosadašnjih načina prijema zahteva i dokumentacije unapredila proceduru prijema zahteva i klijentima omogućila efikasniji način rada što dovodi do smanjenja troškova kako industriji tako i ALIMS-u.

  Predaja zahteva sa dokumentacijom u elektronskom obliku korišćenjem direktnih eUsluga omogućena je svakim danom preko portala eUprave.

  Takođe vas obaveštavamo da je na portalu eUprave povećan prilog na 1 MB.

Prikaži još obaveštenja

Medicinska sredstva

 • Obaveštenje o medicinskom sredstvu Evita Infinity V500 – Ventilator
  10.03.2017.

  Proizvođač Dragerwerk AG & Co. KGaA Moislinger Allee 53-55, 23542 Lubeck, Nemačka, je izdao Obaveštenje o medicinskom sredstvu Evita Infinity V500 – Ventilator.

  Kao deo kontinuiranog praćenja proizvoda na tržištu, proizvođač je utvrdio da je kapacitet baterije opcionog, spoljnjeg, „PS500“ napajanja ventilatora, neočekivano smanjen. Nakon istraživanja, utvrđeno je da su varijacije u kvalitetu baterije uzrok ove pojave, što je potvrdio i proizvođač baterija. Zbog navedenog, proizvođač „Dragerwerk AG & Co“ se odlučio na sprovođenje bezbednosno korektivne mere na terenu, koja se sastoji od:
  – instalacije novog izvora napajanja ventilatora
  – instalacija dodatnih, unutrašnjih baterija
  – ažuriranje softvera i zamena spoljnjih baterija,
  o čemu je izdao Važno obaveštenje na terenu.

  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije je za proizvod Evita Infinity V500 – Ventilator, proizvođača Dragerwerk AG & Co. KGaA Moislinger Allee 53-55, 23542 Lubeck, Nemačka, izdala Rešenje o upisu medicinskog sredstva u Registar medicinskog sredstva br. 515-02-01077-15-002 od 19.08.2015. godine, sa rokom važenja do 13.04.2020. godine. Nosilac Rešenja o upisu medicinskog sredstva u Registar medicinskog sredstva je preduzeće Drager Tehnika d.o.o., Beograd, Danijelova 12-16.

  Pismo obaveštenja proizvođača o dobrovoljnom povlačenju sa tržišta medicinskog sredstva Evita Infinity V500 – Ventilator, možete pregledati OVDE.

 • Obaveštenje o meri povlačenja sa tržišta medicinskog sredstva SMART Vascular Stent System
  10.03.2017.

  Proizvođač Cordis Cashel, Cahir Road, Cashel, Co. Tipperary, Irska, je izdao Obaveštenje o meri povlačenja sa tržišta medicinskog sredstva SMART Vascular Stent System Tip: Flex, Reflex – Stent sistem, vaskularni, periferni, kataloški broj: SF05200MV (LOT: 34551; 34552; 34585; 34586; 34587; 35009; 35199; 35228; 35288; 35706; 35741; 35859; 35860; 36160; 36275; 36380; 36666; 36792; 36859; 36902; 36903; 37007; 37091; 37155; 37349; 37350; 37961; 37962; 38059; 38315; 38529; 38628; 38629; 39001; 39002; 39195; 39398; 39427; 39644; 39862; 39974), SF05200SV (LOT: 35707; 35742; 35965; 36161; 36667; 36793; 37351; 37963; 39158; 39351; 39352; 39554; 39641; 39863), SF06200MV (LOT: 34469; 34470; 34588; 34589; 37823; 34875; 34993; 35006; 35068; 35069; 35229; 35287; 35352; 35469; 35470; 35715; 35755; 35823; 35868; 35945; 35971; 36032; 36033; 36163; 36279; 36322; 36388; 36537; 36678; 36743; 36804; 36865; 37019; 37106; 37168; 37250; 37352; 37707; 37975; 38063; 38282; 38319; 38429; 38513; 38569; 38747; 38850; 38921; 39007; 39162; 39200; 39267; 39358; 39405; 39949; 39955) i SF06200SV (LOT: 35077; 35165; 35361; 35500; 35568; 35597; 35716; 35756; 35824; 35946; 35972; 36034; 36164; 36538; 36679; 36680; 36805; 37107; 37169; 37541; 37579; 37708; 38064; 38167; 38168; 38320; 38321; 38530; 38748; 39201; 39439; 39440; 39645; 39646; 39959; 39971).

  Na osnovu nedavnih pritužbi i istrage koja je usledila nakon toga, „Cordis“ je utvrdio da se „SMART“ sistem fleksibilnih vaskularnih stentova veličina 5x200mm i 6x200mm (ukupno četiri kataloška broja: SF05200MV; SF05200SV; SF06200MV; SF06200SV) dovodi u vezu sa većom učestalošću incidenata koji su nastali usled poteškoća u postavljanju ovih stentova, u poređenju sa drugim veličinama. Poteškoća koja se najčešće prijavljivala prilikom postavljanja stenta je nemogućnost da se on postavi, zbog čega je dolazilo do kašnjenja u toku samog postupka, a usled pripreme zamenskog medicinskog sredstva. Napominjemo da, delimično postavljanje stenta, može izazvati ishemiju ili unutrašnje krvarenje, koji bi zahtevali dodatnu intervenciju.

  Od momenta puštanja u promet ovih medicinskih sredstava, odnosno, od 2013. godine, prijavljene su ukupno tri povrede pacijenata u celom svetu, a koje su u vezi sa pritužbama usled problema u postavljanju stenta (u jednom slučaju je došlo do krvarenja na mestu ubacivanja stenta, a dva puta je došlo do stvaranja tromba), i ni za jednu od njih se ne veruje da je u vezi sa ovim medicinskim sredstvom. Međutim, kauzalna veza se ne može u potpunosti isključiti u ovom momentu.
  Zbog svega navedenog, proizvođač se odlučio na povlačenje predmetnih lotova medicinskog sredstva, iz upotrebe i sa tržišta.

  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije je za proizvod SMART Vascular Stent System Tip: Flex, Reflex, proizvođača Cordis Cashel, Cahir Road, Cashel, Co. Tipperary, Irska, izdala Rešenje o upisu medicinskog sredstva u Registar medicinskog sredstva br. 515-02-03057-14-001 od 15.04.2015. godine, sa rokom važenja do 21.12.2018. godine. Nosilac Rešenja o upisu medicinskog sredstva u Registar medicinskog sredstva je preduzeće JOHNSON & JOHNSON S.E. INC.- PREDSTAVNIŠTVO, Beograd, Omladinskih brigada 88 b.

  Pismo obaveštenja proizvođača o dobrovoljnom povlačenju sa tržišta medicinskog sredstva SMART Vascular Stent System Tip: Flex, Reflex – Stent sistem, vaskularni, periferni, možete pregledati OVDE.

 • Obaveštenje o meri povlačenja sa tržišta medicinskog sredstva IMMULITE 2000 Intact PTH
  02.03.2017.

  Proizvođač Siemens Healthcare Diagnostics Products Limited, Glyn Rhonwy, LIanberis, Gwynedd, Velika Britanija, je izdao Obaveštenje o meri povlačenja sa tržišta medicinskog sredstva IMMULITE 2000 Intact PTH – Imunohemija, hormoni, koštane i mineralne metaboličke analize, kataloški broj: L2KPP6, SMN: 10381442, Lot: 320.

  Naime, utvrđeno je da kit lot-a 320, „IMMULITE 2000 Intact PTH“ testa može pokazati prosečno negativno odstupanje do 39%, pri koncentracijama iPTH < 20 pg/ml, sa serumima i „EDTA“ uzorcima pacijenata, u poređenju sa referentnim kit lotom. U tabeli je prikazano prosečno odstupanje i opseg odtupanja, pri različitim koncentracijama iPTH:

  iPTH koncentracija (pg/ml)

  Prosečno odstupanje (%) u poređenju sa referentnim kit lotom

  Primećen opseg odstupanja (%)

  <20

  -39%

  -29% do -55%

  20<50

  -22%

  0% do -49%

  50<100

  -18%

  1% do -44%

  ≥100

  -5%

  4% do -25%  Zbog svega navedenog, proizvođač se odlučio na povlačenje predmetnog lota medicinskog sredstva, iz upotrebe i sa tržišta.

  Naime, kada se desi navedeni slučaj, postoji mogućnost pogrešne interpretacije nivoa iPTH koji mogu odložiti određivanje etiologije hiperkalcemije ili hipokalcemije. Klinički uticaj će biti ublažen korelacijom sa kliničkom simptomatologijom i dodatnim dijagnostičkim laboratorijskim ispitivanjem. Proizvođač ne preporučuje pregled prethodno dobijenih rezultata.

  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije je za proizvod IMMULITE 2000 Intact PTH, proizvođača Siemens Healthcare Diagnostics Products Limited, Glyn Rhonwy, LIanberis, Gwynedd, Velika Britanija, izdala Rešenje o upisu medicinskog sredstva u Registar medicinskog sredstva br. 515-02-02159-11-001 od 28.02.2012. godine, sa rokom važenja do 28.02.2017. godine. Nosilac Rešenja o upisu medicinskog sredstva u Registar medicinskog sredstva je preduzeće Interlab exim d.o.o., Beograd, Birčaninova 19, Beograd.

  Pismo obaveštenja proizvođača o dobrovoljnom povlačenju sa tržišta medicinskog sredstva IMMULITE 2000 Intact PTH – Imunohemija, hormoni, koštane i mineralne metaboličke analize, možete pregledati ovde .


Prikaži još obaveštenja